Untitled Document
 
Untitled Document


อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
จากการเสนอรายชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติให้กับคณะกรรมการมรดกโลกแล้ว ทางคณะกรรมการได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบข้อเท็จจริง และศักยภาพของแหล่งมรดกโลกที่ประเทศไทยได้นำเสนอไป (ขณะนั้นนำเสนอไปจำนวน ๖ แหล่ง) ซึ่งในที่สุดแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ๒ แหล่ง และมรดกทางธรรมชาติ ๑ แหล่ง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในบัญชีรายชื่อมรดกโลก เมื่อปีพระพุทธศักราช ๒๕๓๔ และหนึ่งในนั้น คือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร ผ่านเกณฑ์การพิจารณาใน ๒ ข้อ คือ

• มีซากของโบราณวัตถุที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ ที่มีความเป็นเลิศในด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา
ในการสร้างสรรค์ของคนไทยในอดีต
• เป็นประจักษ์พยานถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมในอดีต นับเป็นตัวแทนของศิลปกรรมสยามยุคแรก และเป็นต้นกำเนิดการสร้างประเทศ
อุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง ๓ แหล่ง ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันและมีอายุอยู่ในช่วงใกล้เคียงกัน

 

ชมรมถ่ายภาพ มุกดาหาร
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๗๐ ตารางกิโลเมตร ที่นี่... ได้มีผู้สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศไทยมาก่อน มีหลักฐานแสดงถึงการตั้งรกรากของชนชาติไทย มีการวางรากฐานทางการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นแหล่งที่วัฒนธรรมเจริญงอกงามสูงสุดในขณะนั้น มีโบราณสถานที่ค้นพบแล้วอยู่ไม่ต่ำกว่า ๒๕ แห่ง อยู่ท่ามกลางป่าเขาและธรรมชาติ ณ ที่นี้ เป็นที่วัฒนธรรมของชนชาติไทยได้วิวัฒนาการถึงขั้นสูงสุด ในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๒๐ เป็นที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าแห่งหนึ่งของโลกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ตั้งอยู่ในอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เดิมเมืองศรีสัชนาลัยนี้มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงเอกของราชอาณาจักรสุโขทัย หลักฐานทางสถาปัตยกรรมและโบราณสถานแสดงให้เห็นว่าเมืองศรีสัชนาลัยในยุคนั้นได้มีการจัดระเบียบ การวางผังเมืองที่ดี มีความสามารถในการนำศิลาแลงมาเป็นวัสดุในการก่อสร้างศาสนสถาน และถาวรวัตถุอื่นๆ ในการสร้างประติมากรรม มีลวดลายปูนปั้น ซึ่งประดับอยู่ตามโบราณสถานต่างๆ มีความประณีตงดงาม เป็นแหล่งผลิตเครื่องสังคโลกที่มีชื่อเสียงมาแต่อดีตกาล มีการสร้างวัดวาอารามขึ้นหลายแห่งทั้งภายในและภายนอกกำพงเมือง ซึ่งแสดงถึงความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา และความมีศีลธรรมอันดีของบรรพบุรุษไทย

ทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เดิมก่อนที่จะได้มีการขยายอาณาเขตราชอาณาจักรสุโขทัย เมืองกำแพงเพชรถือเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญเมืองหนึ่งทางด้านใต้ของราชอาณาจักรสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนี้มีระยะทางไม่ไกลจากเมืองเก่าสุโขทัยนัก ศิลปะและสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะแบบเดียวกับที่ปรากฏในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีโบราณสถานที่สวยงามมากมายหลายแห่ง
    1      

Untitled Document

View My Stats
 


312 หมู่ที่ 5 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

                                                            โทร. 038-338 053 l เที่ยวเกาะสีชัง l เที่ยวศรีราช l เที่ยวมุกดาหาร l มุกโฟโต้คลับ l เพชรบูรณ์โฟโต้คลับ l แมงตับเต่า l