Untitled Document
 
Untitled Document


ประวัติโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมตั้งอยู่ เลขที่ 312 หมู่ 5 ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรีบนพื้นที่ 84 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา มีลักษณ์ประจำโรงเรียน
เป็นรูปดอกบัวหลวง 9 กลีบ ซึ่งอาจารย์สมปรารถนา เนตราคม อดีตผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ไว้โดยร่วมกับอาจารย์สุเทพ เมืองคล้ายผู้คิดความหมายไว้ว่า
ดอกบัวคือ สัญลักษณ์ของสติปัญญา ความชาญฉลาด เก้ากลีบ คือ สัญลักษณ์ของความเก้าหน้าทางวิชาการ

การก่อตั้งโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมก่อตั้งเมื่อวันที่5เมษายน 2522 แรกเริ่มนั้นได้อาศัยศาลาการเปรียญของวัดรังษีสุธาวาส (วัดไร่กล้วย) ที่ทำการเรียนการสอน มีนักเรียนรุ่นแรก 36 คน ครู 5 คน ภารโรง 1 คน ในปีต่อมาได้ย้ายมาประจำ ณ ที่ตั้งในปัจจุบัน โดยได้รับเงินบริจาค มูลนิธิ กังเฮ่ ซัวจึง อึ๊งตระกูล

    สำหรับการสร้างอาคารกังเฮ่อึ๊งตระกูลมูลนิธิอนุสรณ์ ขึ้นเป็นอาคารแรก ต่อมาได้รับงบจาก กรมสามัญศึกษาสร้างอาคารแรกต่อมาได้รับงบจาก
จากกรมสามัญศึกษาสร้างอาคาร 9 ห้องเรียน ละอาคาร 216 ค.8 ห้องเรียนตามลำดับ แต่เดิมบริเวณที่ตั้งโรงเรียนยังไม่มีไฟฟ้าใช้
้   ปี พ.ศ. 2524 โรงเรียนได้รับงบขยายไฟฟ้าพัฒนาโรงเรียนจึงทำให้มีไฟฟ้าใช้ จากนั้นต่อมาได้รับงบเพื่อการก่อสร้าง จากงบทั้งหมด เงินบำรุงการศึกษา
จนทำให้มีอาคารเรียนสนามกีฬาจนสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มขึ้นมีการซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาอาคารและสถานที่อย่างต่อเนื่องทำให้เป็นที่ยอมรับกันว่า
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมสะอาด สวยงาม ร่มรื่น บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้


ชมรมถ่ายภาพ มุกดาหาร

  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์ จากชุมชนในด้านอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียน
การสอน เช่น ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หนังสือ มาสมทบกับงบของรัฐทำให้โรงเรียน
จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ การเรียนทางไกลจากโรงเรียนวังไกลกังวลได้ทุกระดับชั้น


  ในพ.ศ. 2543 อาจารย์ใหญ่เสวก พลสวัสดิ์มารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนท่านได้พัฒนาโรงเรียน โดยจัดงานหารายได้จากชุมชนเช่น จัดโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อพัฒนาห้องสมุดเป็นห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ที่มีมาตรฐานจนได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น งบประมาณ2544
ปรับปรุงไฟฟ้าด้วยการหางบจากการจัดผ้าป่าหาเงินสมทบ ได้เงินสมทบเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า
จาก 50KV เป็น160KV ก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 216 กับห้องสมุดของโรงเรียน


และปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงงเรียน จนได้รับคำชมจากชุมชนว่า โรงเรียนสวยงามร่มรื่นสะอาด คณะครูนักเรียน และชุมชนได้ใช้อาคานสถานที่
อย่างมีความสุข และอีกทั้งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เรื่อง”สับปะรด” และทดลองใช้กับนักเรียนชั้น ม.1เป็นเวลา 2 สัปดาห์
ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ และนักเรียนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนยิ่งขึ้น การพัฒนาของโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ยังคงพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้งด้วยการใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็งโดยการนำของ คุณวัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ ประธานกรรมการฯ ในปี 2545 คุณไมตรี เต็มศิริพงษ์ ได้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม และท่านให้เกียรติดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอีกด้วย

    โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการชุมชนดีเด่นหลายด้าน อาทิเป็นศูนย์บริการทางการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอศรีราชา เป็นศูนย์วิทยบริการให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ และใช้สถานที่ต่างๆ ของโรงเรียนทำกิจกรรม เช่น เล่นกีฬา อ่านหนังสือ ใช้หอประชุมจัดงานสังสรรค์ ใช้ห้องสมุด และห้องประชุมศรีสุรศักดิ์จัดประชุมต่างๆ ซึ่งโรงเรียนของเรายินดีต้อนรับ และจัดเตรียมสถานที่ด้วยความเต็มใจ

   ปี2546 เราได้ผู้บริหารที่มีความสามารถ และเป็นนักพัฒนาอีกท่านหนึ่งคือ ท่านผู้อำนวยการยงยุทธ ลำไย ท่านก็ฝากผลงานที่น่าชื่นชมไว้หลายด้าน อาทิ การปรับสภาพบรรยากาศของโรงเรียนด้วยสวนหย่อมสุขเกษม สร้างสำนักงานใหญ่เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานแก่ผู้มาเยือน พัฒนาการทำงานเข้าสู่ระบบการปฏิรูปการศึกษา สร้างทางเดินเท้าห้องสุขารมย์ สร้างศูนย์กลุ่มสาระวิชาทุกวิชา

   นอกจากนี้ท่านได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อนำรายได้มาสร้างอนุสรณ์สถานท่านจอมพลอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เพื่อเป็นการเคารพสักการะ และยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวขาว-แดง และชุมชนใกล้เคียง

    ในปี พ.ศ. 2551 ท่านผู้อำนวยการสำเริง หมอนวัน รับตำแหน่งผู้อำนวยการได้พัฒนาโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมให้เป็นโรงเรียนระดับแนวหน้าเป็นที่รู้จัก
ของคนทั่วไป ในเรื่องการเรียนการสอนได้แสดงความสามารถถึงระดับประเทศ อาคารสถานที่พัฒนาให้เกิดความสะดวกสบายแก่ชาวสุรศักดิ์วิทยาคมทุกคน
เช่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงเรียน ปรับปรุงสนามกีฬาสร้างบรรยากาศในโรงเรียนทาสีอาคารเรียน ฯลฯ และท่านเป็นผู้นำโรงเรียนสู่โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดี ประจำอำเภอรุ่นที่3 ได้เป็นผลสำเร็จ


    ในปลายปี พ.ศ. 2554 ท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์ ด้วงเจริญ รับตำแหน่งผู้อำนวยการได้พัฒนาโรงเรียนจนผ่านพ้นการประเมินภายนอก ได้ระดับดี


   กว่าจะมาถึง ณ จุดนี้ สุรศักดิ์วิทยาคมได้ผ่านประสบการณ์ยาวนานถึง 30 ปี แต่เรายังคงไม่ย่อท้อ
จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสถาบันแห่งนี้ให้ยิ่งใหญ่ มั่นคงและเป็นที่ไว้วางใจในการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ
ให้แก่สังคม และประเทศชาติสืบไปสมกับคติพจน์โรงเรียนว่า


                                " ปญญา โลกมิ ปชุโชโต “ปัญญา เป็นแสงสว่าง ในโลก”
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
 
    1    

Untitled Document

View My Stats
 


312 หมู่ที่ 5 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3

                                                            โทร. 038-338 053 l เที่ยวเกาะสีชัง l เที่ยวศรีราช l เที่ยวมุกดาหาร l มุกโฟโต้คลับ l เพชรบูรณ์โฟโต้คลับ l แมงตับเต่า l